رزومه CV

گزارشنامه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی (CV)

 

مشخصات فردی :

نام : کامران

نام خانوادگی : فیضی

سال تولد: ۱۳۳۱   محل تولد : تهران

 

 

وضعیت استخدامی :

استخدام رسمی هیات علمی(۱۳۵۵) ، استادپایه ۴۰    مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات  دانشگاه علامه طباطبائی .

 

سوابق تحصیلی:

۱ – لیسانس مهندسی علوم کامپیوتر

۲ – فوق لیسانس پژوهش عملیاتی

۳ – دکترای مدیریت  سیستم ها

 

سوابق  پژوهشی:

 

طرحهای تحقیقاتی و اجرائی :

۱ – طرح سیستم برنامه ریزی و کنترل برای احداث دانشگاه صنعتی اصفهان ، ۱۳۵۳٫

۲ – طرح سیستم کنترل پروژه برای دانشگاه آزاد سابق، ۱۳۵۴٫

۳ – مدل سازی فواصل زمانی مناسب برای تشخیص زود هنگام سرطان سینه بانوان ، (انگلستان۱۹۷۶).

۴ – شبیه سازی آموزش برمبنای کامپیوتر، ۱۳۵۶٫

۵ –تعیین مراکز جغرافیایی_جمعیتی  ایران و تعیین مسیرهای بهینه بین هر دو نقطه از کشور، ۱۳۵۷٫

۶ – طرح  و اجرای سیستم کنترل پروژه و گزارش دهی صنایع دفاعی ، ۶۹-۱۳۶۴٫

۷ – کاربرد تئوری رویدادهای ناگهانی ( کاتاسروفی) در مدل سازی رفتار سازمانی۱۳۷۲

۸ – طرح تحقیقاتی ارزیابی عملکرد تحصیلی فارغ التحصیلان دانشکده حسابداری ومدیریت ، ۱۳۸۳٫

۹- طرح تحقیقاتی ارزیابی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی،۱۳۸۴

۱۰- طرح پژوهشی چگونگی ارائه مطالب علمی      ۱۳۹۸٫

 

تالیفات :

۱-دولت الکترونیک(باز آفرینی دولت در عصر فناوری طلاعات )، انتشارات ترمه ،۱۳۸۴

۲ – اصول مدیریت بازرگانی ، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۴٫

۳ – کامپیوتر و کاربرد آن ، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۳٫

۴ – آشنایی با کامپیوتر، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۷۳٫

۵ – مبانی کامپیوتر و برنامه سازی جلد اول ( مبانی کامپیوتر)، ا نتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۶۸٫

۶ – مبانی کامپیوتر و برنامه سازی جلد دوم (کاربرد کامپیوتر)، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۶۹٫

۷ – مدیریت پروژه، انتشارات دانشگاه آزاد سابق، ۱۳۵۳٫

۸ – آمار و احتمال، انتشارات دانشگاه آزاد سابق، ۱۳۵۵٫

۹ – آشنایی با آموزش برمبنای کامپیوتر، انتشارات دانشگاه آزادسابق، ۱۳۵۷٫

۱۰ – آشنایی با تئوری گرافها و کاربردهای آن، انتشارات دانشگاه آزاد سابق ، ۱۳۵۷٫

۱۱ – برنامه نویسی به زبان فرترن، انتشارات دانشگاه آزاد سابق، ۱۳۵۷٫

۱۲ – مبانی الگوریتم سازی، انتشارات دانشگاه آزاد سابق، ۱۳۵۴٫

۱۳ – حل المسائل آمار و احتمال، انتشارات دانشگاه آزاد سابق، ۱۳۵۸٫

۱۴- روش دلفی برای  تحقیق ، تصمیم گیری و آینده پژوهی،  سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۹۱

۱۵- تحلیل محتوای کاربردی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۵

۱۶-دوفصل از کتاب دستنامه مدیریت فناوری اطلاعات، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۵

۱۷ – Replacement Policies, Southampton Univ. pub., 1975.

۱۸– Screening Program for Beast cancer, Southampton Univ. pub., 1976.

۱۹- ایجاد بانکهای اطلاعاتی با استفاده از SQL Server  ، در ۱۳۹۷ .

۲۰- آموزش Turbo C  در ۱۳۹۷٫

 

ترجمه :

۱-کامپیوتر و پردازش اطلاعات ، تالیف Elias Awad ، انتشارات مجتمع شهید شمسی پور ۱۳۶۵٫

۲-روش شناسی کاربردی تحقیق تالیف Earl Babbi ،چاپ یازدهم،  انتشارات سازمان مدیریت صنعتی اسفند ۱۳۹۰

 

مقالات :

۱ – انفورماتیک در ایران از آغاز تا پایان دهه ۱۳۵۰ ، مجله مطالعات مدیریت شماره ۳٫

 

۲- در عرصه بهره وری، مجله مجلس و پژوهش، شماره ۱۶٫

 

۳ نقد و ترجمه مقاله عملیات سپر صحرا، مجله کنترولر، شماره۱٫

 

۴ – تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری درایران، مجله مطالعات مدیریت ، پاییز۱۳۷۸

 

۵ – مسائل ویژه در شبیه سازی کامپیوتر، مجله علمی -پژوهشیِ مطالعات مدیریت ، بهار ۱۳۷۹٫

 

۶ – آموزش برمبنای کامپیوتر ( مسائل و راه کارها) ، مجله علمی -پژوهشیِ علوم انسانی دانشگاه الزهرا، پاییز ۱۳۷۵٫

 

۸ – شبیه سازی خطوط اتوبوسرانی تهران، مجله علمی -پژوهشیِ مطالعات مدیریت ، تابستان ۱۳۸۱

۹ – دانشگاههای اینترنتی در ایران، مسائل و راه کارها، مجله علمی -پژوهشیِ مطالعات مدیریت، پاییز ۱۳۸۱٫

 

۱۰-  کابرد متدولوژی  برنامه ریزی سیستم های تجاری در توسعه سیستم های اطلاعاتی ، فصلنامه علمی -پژوهشیِ مدیریت صنعتی ، تابستان ۱۳۸۲٫

 

۱۱ – سازمان های مجازی: سازمانهای عصر اطلاعات ، فصلنامه علمی -پژوهشیِ مدیریت صنعتی ، (پاییز۱۳۸۲).

 

۱۲ – تاثیر فناوری اطلاعات بر مهندسی مجدد فرایندها، فصلنامه علمی -پژوهشیِ مدیریت صنعتی ، (۱۳۸۲ ،زمستان).

 

۱۳ Harnessing The Potential Of Emerging Technologies in Developing Countries (Iran as an Example).

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت صنعتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، شماره چهارم ، تابستان ۸۳٫

 

 

۱۴ – یادگیری الکترونیک در ایران(مسایل وراه کار ها )، فصلنامه علمی -پژوهشیِ برنامه ریزی در آموزش عالی؛شماره ۳۳،پاییز ،۱۳۸۳٫

 

۱۵– پژوهشی در کاربرد سیستمهای DSS در تصمیم گیری مدیریت ، فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات مدیریت ، شماره ۴۵ ، بهار ۱۳۸۴ .

 

۱۶- ارتقای بهره وری در تولید رنگ با استفاده از برنامه ریزی خطی در تعیین فرمولاسیون ، فصلنامه اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان  ، زمستان ۱۳۸۴٫

 

۱۷- تجزیه و تحلیل آمادگی شرکتی برای ارتقا به سازمان کار آفرین ، فصلنامه علمی -پژوهشیِ علوم مدیریت ایران ، تابستان ۱۳۸۵٫

 

۱۸– نظام سلامت الکترونیک در ایران ، فصلنامه علمی -پژوهشیِ مطالعات مدیریت ، پاییز ۱۳۸۵٫

۱۹– شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک سپه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه ، فصلنامه اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان  ، بهار  ۱۳۸۵٫

 

۲۰- عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران ، فصلنامه علمی -پژوهشیِ مدیریت صنعتی ، بهار ۱۳۸۵٫

 

۲۱– موانع و راهکارهای دولت الکترونیک در ایران ، فصلنامه علمی -ترویجیِ مدیریت و توسعه ، شماره ۲۲ ، پاییز ۱۳۸۳

۲۲- بهبود کیفیت خدمات در پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه مطالعات   علمی -پژوهشیِ جهانگردی ، شماره ۵ ، بهار ۱۳۸۳٫

 

۲۳- ارجاع ومنبع نویسی اینترنتی، فصلنامه علمی -پژوهشیِ مدیریت صنعتی ، زمستان ۱۳۸۵٫

 

 

۲۴- Measuring agility performance in fresh food supply chains: an ordinal two-stage data envelopment analysis, Int. J. Business Performance and Supply Chain Modeling, Vol. X, 2011.

 

۲۵-ساختاری چندبعدی جهت تبیینِ اثر فرهنگ سازمانی و فرهنگِ زنجیره تامین بر انتقال، اشتراک و توزیع دانش در زنجیره تامینِ صنعت خودرو سازی ایران: با تاکید بر بهبود عملکرد زنجیره تامین ، فصلنامه علمی-پژوهشی ِدانش ومدیریت اطلاعات ، ISC ، دانشگاه شهید بهشتی،  بهار۱۳۹۱.

 

۲۶– ارزیابی سر مایه های فکری واحتماعی شرکت ­های رتبه بندی شده توسط شورای عالی انفورماتیک ایران. فصلنامه علمی –پژوهشیِ علوم وفناوری اطلاعات، دوره ۲۷ ، شماره ۶۷ ، ۱۳۹۱٫

 

۲۷- ارائه چارچوب ارزیابی اطلاعات دریک سازمان(مورد مطالعه یک تولید کننده خودرو در ایران)، فصلنامه علمی –پژوهشیِ دانش ومدیریت اطلاعات، ویژه نامه ذخیره وبازیابی اطلاعات (زمستان ۱۳۹۰).

 

۲۸- مدل رابطه همکاری میان سازمانی برای بهبود عملکرد در زنجیره تامین فرش ماشینی ، فصلنامه علمی – پژوهشیِ علوم مدیریت. شماره۲۲ ،تابستان ۱۳۹۰٫

 

۲۹- ارائه مدل اخلاق کاری کارکنان در بانک های خصوصی، فصلنامه علمی -پژوهشیِ اخلاق در علوم وفناوری سال ششم شماره ۲ ، تابستان ۱۳۹۰٫

 

۳۰– مدل عوامل کارفرما و پیمانکار در اجرای موفقیت آمیز کلان پروژه ها در صنایع پایین دستی نفت ایران، فصلنامه علمی -پژوهشیِ  مطالعات مدیریت ، بهار ۱۳۸۹٫

 

۳۱- تعیین اطلاعات تخصصی و مشترک مدیریت کیفیت جامع، تولید به هنگام و نگهداری جامع بهره ور، دو فصلنامه علمی –پژوهشیِ کاووشهای مدیریت بازرگانی، پاییز وزمستان ۱۳۸۸٫

 

 

۳۲-طراحی مدل بهبود بهره ور با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات(مورد مطالعه: سازمانهای مسکن وشهرسازی استا نها)، فصلنامه علمی -پژوهشیِ دانشور، سال پانزدهم، دوره جدید، ویژه نامه مقالات مدیریت-۱۱  ۱۳۸۷٫

 

۳۳-تحلیل شکاف عوامل موفقیت ادراک شده در اجرای کلان پروژه های صنایع پایین دستی نفت ایران، تهران، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، فصلنامه علمی -پژوهشیِ مطالعات بین المللی انرژی ، ۱۳۹۰٫

 

۳۴-  مدل ارتباط با مشتری برای بهبود کیفیت خدمات، فصلنامه علمی -پژوهشیِ مطالعات مدیریت شماره ۵۷، ۱۳۸۷٫

۳۵-کار آفرینی شرکتی در بنگاه های کوچک ومتوسط، بررسی تاثیرات ادراکات مدیران میانی،  فصلنامه علمی –ترویجی  مدیریت و توسعه دوره۱۱ شماره۴۳ ، ۱۳۸۸٫

 

 

 

۳۶- A model for e-banking trust in Iran’s banking industries, International

Journal of Industrial Engineering & Production Research June 2010

Vol.21 No 1, Iran Univ. Of science and Tech.

 

۳۷- اثر موءلفه های زنجیره تا مین بر مزیت های رقابتی و رقابت پذیری، ، فصلنامه علمی –پژوهشیِ چشم انداز مدیریت با زرگانی، شماره ۱۲ ، ۱۳۹۱، دانشگاه شهید بهشتی.

 

۳۸- رابطه اخلاق کاری وهوش کارکنان سازمانهای بین المللی در ایران، فصلنامه علمی –پژوهشیِ اخلاق در علوم رفتاری، تابستان ۹۲٫

 

۳۹-نقش رویکرد فناوری باز برکسب هوشمندی فناوری، فصلنامه علمی –ترویجیِ رشد فناوری،پارکها ومراکز رشد، شماره۳۵ ، سال نهم، تابستان ۹۲ .

۴۰-ارزیابی هوشمندی کار با استفاده از تحلیل فازی،  فصلنامه علمی –ترویجیِ رشد فناوری،پارکها ومراکز رشد، شماره۳۴ ، سال نهم، بهار۹۲ .

 

۴۱-  Operational budgeting using fuzzy goal programminLetteg, Management Science rs, 3 (2013), An international journal index by ISC, EBSCO, DOAJ, IndexCopernicus.

 

 

۴۲- الگوی تصمیم گیری انتخاب سیستم های هوشمندی کسب و کار با استفاده از تئوری خاکستری، نشریه تخصصی مهندسی صنایع.

 

۴۳- اخلاق کاری و رابطه آن با امنیت اطلاعات، فصلنامه علمی –ترویجیِ معرفت اخلاقی، شماره ۹ ، تابستان ۱۳۹۱٫

 

۴۴- طراحی مدل چند هدفه موازنه زمان وهزینه در شبکه هایpert  به کمک الگوریتمهای ژنتیک، فصلنامه علمی –پژوهشیِ مطالعات مدیریت صنعتی ، سال دهم ش ۲۶ ،پاییز ۹۱٫

 

۴۵- مدل عوامل ارتباطات کارفرما- پیمانکار در اجرای موفقیت آمیز کلان پروژه ها در صنایع پایین دستی نفت ایران. فصلنامه علمی –پژوهشیِ مطالعات بهبود مدیریت وتحول، شماره ،۶۶ زمستان ۱۳۹۰٫

 

۴۶- An integrated method of quality function deployment,

Kano’s model and hierarchical decision making for improving e-service of brokerage in Iran. African Journal of Business Management Vol.5 (11), pp. 4510-4518, 4 June 2011.

 

 

۴۷- A hybrid approach based on fuzzy DEA and simulation to measure the efficiency of agility in supply chain: real case of dairy industry. International Journal of Management Science and Engineering Management 05/2013; 6(3):163-172. DOI:10.1080/17509653.2011.10671160

 

 

۴۸- مدلی برای روابط ریسک های زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی در ایران ، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴٫٫

 

۴۹-  استقرار نظام مدیریت فناوری در سازمان های با فناوری سطح بالا، فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، بهار ۹۵٫

 

۵۰- بررسی اولویتها و عوامل مؤثر بر مشارکت مدیران در آموزش ، فصلنامه علمی پژوهش مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت . پژوهشگاه  صنعت نفت، ۱۳۹۵٫

 

۵۱- کشف تقلب در تراکنش های کارت های بانکی با استفاده از پردازش موازی ناهنجاری در بزرگ داده، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵٫

 

۵۲- ارزیابی انعطاف پذیری اجزای زنجیره تأمین کاشی و سرامیک ایران با رویکرد معادلات ساختاری، دو فصلنامه علمی پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد،  ۱۳۹۵٫

 

۵۳- مدل سازی تفسیریساختاری ریسک های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی،   فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۵٫

 

۵۴- بررسی تاثیر طراحی پرتال سبک زندگی، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال یازدهم،   ۱۳۹۵٫

 

۵۵- اندازه گیری شاخصهای اخلاق پژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،  علمی – پژوهشی علوم اجتماغی دانشگاه مشهد، سال دوازدهم ، ۱۳۹۴٫

 

۵۶- بررسی شرایط حاکم بر مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تامین صنعت خودرو: نظریه ای برخاسته از داده ها ،  فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، شماره ۱۵  ، زمستان ۹۳

۵۷- شناسایی عوامل موثر در آموزش شرکت نفت ایران، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی، شماره ۱۱ ، سال سوم .زمستان ۹۵ .

 

 

 

 

 

 

سمینارها(ارائه  همراه با درج درمجموعه مقالات):

۱-آموزش فرد محوری در اینترنت،کنفرانس نقش تکنولوژی آموزشی در نظام آموزش عالی ایران، آبان ۱۳۸۰، دانشگاه اراک.

 

 –۲Informatics in Iran, Presented to the 1st   International Conference of Informatics in Asia , new deli, 1982

 

۳- یادگیری الکترونیک در ایران با تاکید بر آموزش عالی ، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
، دانشگاه صنعتی شریف ، دی ۱۳۸۳

۴- ابزارهای شناختی ، راه کاری برای کاربرد فناوری اطلاعات در یادگیری الکترونیک ، دومین کنفرانس مدیریت و فناوری اطلاعات ، اسفند ۱۳۸۴

۵- مسیر پیشرفت علم از دیدگاه ابطالگرایان ، همایش هفته پژوهش ، آذر ۱۳۸۳

۶- تاثیر متغیرهای جنسیت ، محل سکونت و رشته تحصیلی بر عملکرد فارغ التحصیلان دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی ، همایش هفته پژوهش ، آذر ۱۳۸۴

 

۷-The Role of Cognitive Tools in Electronic Learning, Symposium of Information Technology , Jan. 2006.

 

۸- Evaluation model of transferring advanced manufacturing technologies in Iranian auto industries,1 st International,5th National Conference on Management of Technology, 2011.

 

۹- زیر ساختهای لازم جهت استقرار فلسفه مدیریت کیفیت در صنعت خودرو، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت ۱۳ و۱۴ آبان ۱۳۹۱٫

 

۱۰- بررسی و سنجش کیفیت خدمات الکترونیک دانشگاه علامه طباطبایی تهران، با مدل وب کوال و تکنیک تاپسیس فازی،  اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت ۱۳ و۱۴ آبان ۱۳۹۱٫

 

۱۱- سنجش رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری در بین مدیران دولتی زن در ایران، اولین همایش  منطقه ای پژوهش ها وراهکارهای نوین در مدیریت وحسابداری ، آذر ۱۳۹۱٫

 

۱۲- شناسایی عوامل موثر بر یادگیری تکنولوژیک ، اولین همایش  منطقه ای پژوهش ها وراهکارهای نوین در مدیریت وحسابداری ، آذر ۱۳۹۱٫

 

۱۳-  E-Business in value chain in Irankhodro: A case study ECDU-2012-6th international on e-commerce in developing countries with focus on Insurance and Islamic Banking, 9-10 May, 2012, shiraz, Iran Organized by University of Isfahan and ISC.

 

۱۳- مدل کیفیت خدمات بیمارستانی با  استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت ۱۳ و۱۴ آبان ۱۳۹۱٫

 

۱۴- مولفه های زنجیره تامین، مورد مطالعه صنعت خودرو در ایران. پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک وزنجیره تامین ۲۶و۲۷ آذر ۱۳۹۱٫

 

۱۵- Technical Factors Affecting Business Models for e-government, ECDU-2012-7th international on e-commerce in developing countries with focus on e-security 17,18 April, 2013, Kish Island, Iran.

 

 

         

 

 

تجدید چاپ کتابها:

۱-  کامپیوتر و کاربرد آن (با تصحیحات و اضافات) ، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۱٫

۲-  آشنایی با کامپیوتر، دانشگاه  علامه طبا طبایی ،چاپ  دوم،۱۳۷۹

۳-اصول مدیریت بازرگانی ، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم، ۱۳۷۸

 

سوابق تدریس وراهنمایی پایان نامه ها:

تدریس دروس ریاضیات،تاریخ ریاضی، آمارتحلیلی(کارشناسی ارشدودکترا) ، کامپیوتر(نرم افزار) ، پژوهش عملیاتی(کارشناسی ارشد)،تئوری های تصمیم گیری درمدیریت (دوره دکترا)، برنامه ریزی و کنترل پروژه، تئوری های پیشرفته مدیریت (کارشناسی ارشد )،فلسفه علم وروش شناسی تحقیق(دوره دکترا)

استاد را هنمای  بیش از ۱۴۰ پایان نامه کارشناسی ارشد و ۲۵ پایان نامه دکترا

 

 

مسئولیت های ستادی واجرایی:

 

۱- مدیرگروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی ، ۸۲ – ۱۳۷۸

۲- مشاور کنترل پروژه سازمان صنایع دفاع ، ۷۱- ۱۳۶۴

۳- عضو هیئت ممیزی دانشگاه علامه طباطبایی ، ۸۳ – ۱۳۸۱

۴- عضو کمیته تخصصی مدیریت و اقتصاد هیئت ممیزی  دانشگاه علامه طباطبایی ، ۸۵ – ۱۳۸۱

۵- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی ، ۸۶ – ۱۳۷۶

۶- نماینده دانشگاه علامه طباطبایی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ، ….- ۱۳۸۴

۷- سردبیر مجله مدیریت صنعتی ۸۷-۱۳۸۲

۸- سردبیرفصلنامه علمی پژوهشی کسب و کار هوشمند از     ۱۳۹۰

۹- عضو شورای انتشارات دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبائی   از ۱۳۹۲

۱۰- عضو شورای انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ۹۷-۱۳۹۲