درود بر شما خوش آمدید.

یک نفس با من نشستی خانه بوی گل گرفت
خانه ات آباد  ویرانه ام بوی گل گرفت